ประเพณีและวัฒนธรรม

งานเทิดพระเกียติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และงานกาชาด

กำหนดจัดในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี วัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระ เกียรตพลเรือเอกพระเจ้าบรม วงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตร อุดมศักดิ์พระ บิดาแห่งกองทัพเรือไทย ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาว จังหวัดชุม พรและประชาชนทั่วไป

งานประเพณีแห่พระแข่งเรือ

เป็นประเพณีเก่าแก่ของอำเภอหลังสวน ซึ่งมีมากกว่า ๑๐๐ ปี โดยมี ความเชื่อว่าในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาจาก สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมาสู่เมืองสังกัสสะ ในชมพูทวีป พุทธศาสนิกชน จึง เดินทางไปรับเสด็จเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเดินทางที่สะดวกในสมัยนั้นคือ ทางน้ำ จึงมีโอกาสพบปะสังสรรค์ซึ่งกันและกัน ต่อมาจึงเกิดเป็นประเพณี แห่พระแข่งเรือ ดังนั้น งานแห่พระแข่งเรือ ของอำเภอหลังสวนจึงเริ่มงาน ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี

งานโลกทะเลชุมพร

กำหนดจัดงานระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม ของทุกปีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร เพื่อกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การแข่งขันตกปลา การประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว การจัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

งานส่งเสริมประเพณีขึ้นเบญจา

จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี โดยมีวัตถุ ประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานประเพณีท้องถิ่นจังหวัดชุมพร และส่งเสริมการท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร

งานแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง ชิงถ้วยพระราชทานคลองในหลวง (หัววัง – พนังตัก) 

 เนื่องจากจังหวัดชุมพรประสบปัญหาอุทกภัย ทำให้ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
เป็นมูลค่ามหาศาลทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
โดยจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ (แก้มลิงธรรมชาติ) และขุดคลองหัววัง-พนังตัก เพื่อระบายน้ำ
ลงสู่ทะเล ทำให้ชาวจังหวัดชุมพร รอดพ้นจากปัญหาอุทกภัยอย่างถาวร ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนิน
ทอดพระเนตรคลองหัววัง – พนังตัก บนสะพานอาภากร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชเสาวนีย์ว่าจะจัดแข่งขันเรือ บริเวณนี้ เพราะมีคันคลองเป้นชั้นๆ เหมือนอัฒจันทร์ จังหวัดชุมพรจึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กำหนด
จัดงานระหว่างเดือนสิงหาคม- กันยายนของทุกปี ณ บริเวณคลอง ในหลวง(หัววัง-พนังตัก) ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

งานขึ้นถ้ำรับร่อ

 กำหนดจัดงานวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๕ ของทุกปี ณ วัดเทพเจริญ (วัดถ้ำ รับร่อ) เป็นการรวม ญาติชาวบ้านท้องถิ่นที่ไปทำงานและอาศํยอยู่ที่อื่นได้กลับ มาเยี่ยมบ้าน มาปิดทองพระคู่บ้านคู่เมือง เพื่อสร้างกุศลร่วมกันภายใน ครอบ ครัว และเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่กับปีใหม่ของชาวบ้าน เป็นการสืบทอดมรดก ทางวัฒนธรรม ความเชื่อสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่ โดยมีกิจกรรมการแห่ผ้า ครอง หลวงพ่อหลักเมือง(พระพุทธรูป ปู่หลักเมือง) ปิดทองพระพุทธรูปปู่หลักเมือง, การแสดงมหรสพต่างๆ และการขึ้นถ้ำรับร่อ

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: